Kundcase Linköpings Kommun

Sammanfattning av erfarenheterna från uppdraget att utveckla Linköpings kommuns skolskjutsverksamhet där den totala kostnadsreduktionen uppgick till drygt 55 miljoner kronor.

Linköpings Kommun

Linköpings kommuns geografi inkluderar tätorter och landsbygd.

Skolskjutsverksamheten inom Linköpings kommuns grundskola involverar omkring 25 skolor och 6 000 skolskjutselever. Linköpings kommun har under många år målmedvetet arbetat med att utveckla sin skolskjutsverksamhet.

Linköpings kommun har upprättat en skolskjutshandbok som reglerar de olika intressenternas roller och ansvar inom skolskjutsverksamheten. Skolskjutshandboken inkluderar också de regler och nivåer som verksamheten skall upprätthålla.

Utredning om skolskjutsverksamheten

Optiplan erhöll uppdraget att utreda kostnadsnivån inom skolskjutsverksamheten och särskilt att utvärdera konsekvenserna av att differentiera skolornas ramtider, d.v.s. start- och sluttider. Uppdraget avgränsades till skolskjutsområdet Linghem som omfattande fyra skolor och omkring 600 skolskjutselever.

Skolskjutsen i området omfattade en stor andel upphandlad skolskjuts kompletterad med kollektivtrafik.

Uppdraget genomfördes med hjälp av vår optimeringsmjukvara Optimized Operation™. Slutsatsen var att kostnadsnivån generellt kunde reduceras men att kostnadsreduktionen var större om skolornas ramtider differentierades.

Konsekvensen av utredningen var att Linköpings kommun genomförde ett försök med differentiering av ramtiderna i Linghemsområdet. Resultatet var att tre fordon eliminerades, den upphandlade skolskjutsen minskade från åtta till sex fordon och kollektivtrafiken från tre till två fordon. Samtliga fordon var stora bussar.

Det var ganska oroligt i Linghemsområdet under försökets första veckor, men detta avtog ganska snabbt. Linköpings kommun normaliserade försöket inför efterföljande läsår.

Fortsatt utredning

Linköpings kommun tilldelade Optiplan också uppdraget att utreda konsekvenserna av differentierade ramtider och optimerad skolskjutsverksamhet inom hela kommunen. De dåvarande entreprenörerna engagerades för att återanvända stora delar av dåvarande skolskjutsverksamheten, särskilt frågeställningar kopplade till säkerheten runt hållplatser och vägar.

Resultatet av utredningen var att den upphandlade skolskjutsen kunde reduceras med tio fordon, från trettio till tjugo fordon. Kollektivtrafiken kunde sannolikt också minskas men ingen reduktionsnivå angavs.

Upphandling

Linköpings kommun antog utmaningen att upphandla skolskjutsverksamheten med differentierade ramtider. Skolskjuts- verksamheten indelades i elva skolskjutspaket.

Skolskjutspaketen innehöll bl.a. fordons- specifikationer, avståndsintervall, exempelturer med hållplatser och tider i tabell och kartform.

Förfrågningsunderlagets prismodell var ett fast dagspris inom ett fastställt avståndsintervall, beräknat från skola åter till skola.

Resultat

Totalt upphandlades tjugo fordon för upphandlad skolskjuts inom de elva skolskjuts- paketen. Uppdragen tilldelades fyra entreprenörer, var av en entreprenör erhöll sju skolskjutspaket. Innan upphandlingen genomfördes skolskjutsverksamheten av nio entreprenörer.

Kostnaden för den upphandlade skolskjutsen minskade med omkring tio miljoner kronor per år. Fyra miljoner besparades pga. de differentierade ramtiderna, medan resterande sex miljoner kronor kopplas till optimering och konkurrenssituationen. Optimeringen minskade visserligen antalet fordon men ökade fordonens nyttjandegrad, vilket förbättrade entreprenörernas ekonomi.

Kostnaden för kollektivtrafiken reduceras också med omkring två miljoner kronor. Majoriteten av kostnadsreduktionen hör ihop med differentiering av skolornas ramtider.

Totala kostnadsreduktionen över den upphandlade perioden är 55 till 60 miljoner kronor.

Optiplan Elevresor

Optiplan AB grundades under hösten 2005. Optiplan använder matematisk optimering för att utveckla och effektivisera våra kunders verksamhet. Optiplan har genomfört ett trettiotal skolskjutsuppdrag. Vår erfarenhet är att kostnadsnivån kan reduceras med 20-30 procent.